В Українi розробили Бiлу книгу щодо поводження з азбестовмiсними матерiалами

В Українi розробили Бiлу книгу щодо поводження з азбестовмiсними матерiалами - INFBusinessматерiалами” style=”width:540px; height:auto;” />

Експерти мiжнародних компанiй CES clean energy solution, IC consulenten Ukraine i Neo Eco Ukraine розробили спiльний документ щодо поводження з азбестовмiсними матерiалами (АВМ).

Як повiдомлялося, 1 жовтня 2023 р. набув чинностi закон “Про систему громадського здоров’я”, яким заборонено використання в Українi азбесту та азбестовмiсних матерiалiв (хризолiтового шиферу, певних видiв труб, iзоляцiйних матерiалiв) у проєктах реконструкцiї та нового будiвництва. Азбестовмiснi матерiали, виявленi пiд час реконструкцiї та ремонту, варто видаляти та захоронювати як небезпечнi вiдходи.
Однак поки що в Українi немає нормативних актiв, що детально розписують процес захоронення АВМ. Зважаючи на зростаючий обсяг будiвель, якi потребують вiдновлення, загострюється питання правил поводження з такими небезпечними вiдходами. Найчастiше проєкти вiдновлення реалiзуються iз залученням донорських i кредитних коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй, i одна з вимог до таких проєктiв – процедури з АВМ мають бути гармонiзованi з мiжнародними стандартами, повiдомляє “Iнтерфакс-Україна”.
Андреас Хельбль, керуючий партнер CES clean energy solution, повiдомив, що протягом бiльш нiж 15-рiчного досвiду роботи в Українi у реалiзованих проєктах вiдновлення будiвель та об’єктiв критичної iнфраструктури компанiя вирiшувала питання поводження з азбестом.
“За вiдсутностi нацiонального законодавства, гармонiзованого з мiжнародними стандартами щодо поводження з небезпечними матерiалами, такими як азбест, а також обмеженої присутностi учасникiв ринку (iнженерiв/проєктувальникiв, будiвельних компанiй, експертiв з технагляду тощо) в Українi, якi звикли працювати згiдно з мiжнародними стандартами, ми розробляли для кожного проєкту спецiальнi методичнi настанови, навчальнi програми та механiзми перевiрки, якi значною мiрою вiдповiдають мiжнародним нормам”, – зазначив вiн.
Вiн висловив сподiвання, що Бiла книга, розроблена на основi практичного досвiду екологiчними експертами в галузi будiвництва та вiдновлення iнфраструктури, сприятиме широкому практичному впровадженню нацiональних i мiжнародних стандартiв.
Директор Neo Eco Ukraine Барт Грюєр оцiнив масштаби завдання в Українi як “мiльйони тонн азбестовмiсних матерiалiв”.
“Neo Eco Ukraine пишається тим, що у спiвпрацi з CES, IC Ukraine та iншими експертами пiдготувала вчасну та всеосяжну Бiлу книгу щодо поводження з азбестом. Широке розповсюдження та популяризацiя цього документа сприятиме поступовому досягненню високих стандартiв громадської безпеки, запобiганню потенцiйнiй екологiчнiй катастрофi, пiдвищенню вiдповiдальностi у поводженнi з небезпечними матерiалами та впровадженню iнновацiйних практик для їх ефективної переробки”, – зазначив Грюєр.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, одна з найважливiших цiлей цiєї iнiцiативи – пiдтримка органiв влади в подальшiй розробцi норм i правил, якi створять для всiх учасникiв процесу чiткi правила роботи.
Бiла книга створена на волонтерських засадах. Експерти, якi брали участь у її пiдготовцi, мають практичний досвiд роботи з АВМ i за кордоном, i в Українi, тому Бiла книга повнiстю узгоджується з українським законодавством, а також враховує реалiї у сферi поводження з небезпечними матерiалами в Українi. Серед проблем експерти назвали обмежену доступнiсть обладнання та лабораторної iнфраструктури; дефiцит квалiфiкованої/навченої робочої сили; недостатню поiнформованiсть нацiональних зацiкавлених сторiн щодо найкращих мiжнародних практик; обмеженiсть фiнансових ресурсiв.
Бiла книга охоплює повний цикл поводження з АВМ – вiд перевiрки та iдентифiкацiї до обробки та захоронення.
“Сподiваюся, що завдяки нашiй спiльнiй роботi зросте кiлькiсть пiдрядних компанiй та спецiалiстiв технiчного нагляду, якi не лише розумiтимуть проблему поводження з азбестовмiсними матерiалами як iз небезпечними вiдходами, дотримуватимуться вимог чинного законодавства у цiй сферi, а й знатимуть, як органiзувати процес на основi найкращих свiтових практик галузi”, – зазначила Юлiя Чорна, експертка IC Ukraine з екологiчних питань та сталого розвитку.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *